3 Dec 2011

PERMASALAHAN DALAM KARANGAN


Karangan merupakan satu daripada bahagian penting dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sama ada di peringkat rendah atau pun menengah. Kegagalan pelajar menghasilkan karangan yang bermutu sudah pasti akan menjejaskan prestasi mereka dalm bahasa Melayu. Berdasarkan masalah tersebut bahagian ini cuba untuk menghuraikan permasalahan dalam penulisan karangan  peringkat menengah rendah.


1.   Pembinaan ayat

Þ   Ayat tidak gramatis

Þ   Ayat yang dibina  tergantung (Tiada subjej mahupun prediket)

Þ   Ayat-ayat yang terdapat unsur lewah.

Þ   Kesalahn dalam penggunaan laras bahasa.

Þ   Pelajar tidak mahir dalam mengembangkan ayat (Perluasan bahagian subjek/prediket.)

2.   Kesilapan dari segi tatabahasa, antaranya 
kesalahan tatatabahasa yang ketara dalam penulisan ialah:

Þ   Penggunaan kata sendi nama ( di, dari, daripada, pada )

Þ   Penggunaan kata pameri (ialah, adalah)

Þ   Pengunaan kata majmuk (dijarakkan, dirapatkan)

Þ   Penggunaan kata hubung.

Þ   Penggunaan imbuhan awalan, apitan, akhiran dan sisipan.

Þ   Penggunaan imbuhan meN...kan, meN...i dengan tepat.3.   Pemilihan perkataan tidak sesuai dan tidak tepat.

Þ   Perkataan tidak menepati maksud sebenarnya.

Þ   Perkataan yang dipilih bersalahan dengan konteks.

Þ   Perkataan tidak menepati laras bahasa.

4.   Kesilapan penggunaan tanda baca.

Þ   Tidak mahir menggunakan tanda baca.5.   Gaya penulisan.

Þ   Skemata dalam penulisan (pendahuluan, isi, penutup)

Þ   Pembinaan ayat dalam perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dihasilkan secara tidak berstruktur. Perenggan pendahuluan (ayat ransangan dan ayat arahan) Perenggan isi  (4W 1H, deduktif, induktif, efektif dll)

Perenggan penutup (ayat kesimpulan, cadangan , harapan )

Þ   Pemerengganan dalam karangan. (tidak sekata)

Þ   Ayat terlalu panjang (ayat topik dengan beberapa ayat huraian)

6.   Idea / isi

Þ   Idea pokok tidak disokong dengan idea kecil.

Þ   Tidak menjawab rangsangan tajuk (bincangkan , setujukah anda, sejauh mana anda setuju, apa pendapat anda, huraikan, jelaska.)

Þ   Tidak cukup isi, huraian dan contoh )

Þ   Isi kurang bernas, kenyataan sepintas lalu, tiada fakta, contoh dan kenyataan yang kukuh.

Þ   Urutan isi tidak ada koheren.

7.   Olahan

Þ   Pelajar tidak menguasai ragam ayat (ayat aktif, ayat pasif)

Þ   Tidak mempelbagaikan jenis-jenis ayat (penyata, perintah, tanya, seruan.)

Þ   Tidak menguasai susunan ayat (ayat biasa, ayat songsang)


No comments: